Skip to main content

Uchelgais Ymddiriedolaeth Feicio Geraint Thomas yw helpu pob person ifanc i gymryd rhan mewn beicio a mwynhau ysbryd y gamp, waeth beth fo’u hamgylchiadau unigol. Wrth i’r Ymddiriedolaeth dyfu, bydd angen cefnogaeth arnom fel y gallwn barhau i gyrraedd ein nodau a’n targedau.

Mae Geraint yn angerddol dros roi rhai o’r un profiadau a gafodd ef i’r genhedlaeth iau yng Nghymru a’r DU. Mi fydd cefnogaeth gan aelodau’r cyhoedd, darpar bartneriaid ac eraill yn cael ei gwerthfawrogi’n fawr wrth i’r Ymddiriedolaeth fynd o nerth i nerth dros y blynyddoedd sydd i ddod.

Felly, sut allwch chi helpu?

Yn syml iawn, fe allwch chi helpu mwy o bobl ifanc i fwynhau’r hwyl a’r rhyddid sydd i’w gael gyda beicio. A phwy â ŵyr, efallai y gwnawn ni ddarganfod mwy o bencampwyr fel Geraint, yn fechgyn ac yn ferched. Ond heb ein help ni, wnawn ni fyth wybod…

Bydd codi arian i’r Ymddiriedolaeth yn allweddol i helpu cyflawni uchelgeisiau Geraint. Bydd gweithgareddau a digwyddiadau codi arian yn cynnwys:

• Digwyddiad lansio cychwynnol
• Taith cwrdd a chyfarch gyda ‘G’
• Cinio ac ocsiwn flynyddol
• Nawdd corfforaethol

Y cyfan yr ydym ni angen i chi ei wneud nawr yw cofrestru’ch diddordeb mewn cefnogi’r Ymddiriedolaeth trwy e-bostio: info@GTCT.co.uk.

Pan fydd amserlen lawn o ddigwyddiadau’n cael ei chyhoeddi, byddwn mewn cysylltiad i drafod sut y gallwch helpu.

Fel arall, gallwch anfon nodyn i Gadeirydd yr Ymddiriedolaeth, Adrian@GTCT.co.uk i drefnu sgwrs anffurfiol.

 

Cyfryngau cymdeithasol

Ffordd arall y gallwch chi ymwneud ag Ymddiriedolaeth Feicio Geraint Thomas, yw trwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol. Byddwn yn rhannu cynnwys rheolaidd am yr Ymddiriedolaeth a sut y byddwn ni’n helpu’r genhedlaeth iau i fwynhau beicio.

Gallwch ein dilyn ar y platfformau canlynol:

  • Facebook – @gtcyclingtrust
  • Instagram – @gtcyclingtrust
  • Twitter – @gtcyclingtrust